Spalis
27
Slemas #36
2020-10-27 19:00 val. Kauno kultūros centras, Kęstučio g. 1, Kaunas

Slemas #36

Ar gavai lipduką? Ar painstagraminai? Ar ilgai laukei? Ar neperšalai? Ar lažinaisi? Ar draskei draugams akis? Ar susiginčijai su močiute, kuris kandidatas gražiausias???

Sleme lipdukų nedalinsim, rinkiminė reklama turi tilpti į tris minutes, o kandidatai neprivalo apsimesti dievobaimingais.
Čia galima ir apie politiką, ir antis, ir meilę. Iš bėdos net heteroseksualią.
Slemo #36 vedėjas – Jovaras.
~ ~ ~
Šaltajam sezonui slemas palieka Kauno menininkų namų kiemelį ir kraustosi į erdvesnę Kauno kultūros centro salę! Ten, nepaisant apribojimų, tilps visi slemo mylėtojai. Ačiū mūsų partneriams KKC už svetingumą ir susitinkam Vytauto pr. 79!
~ ~ ~
Dalyvių registracija ir klausimai: asta@kmn.lt
BŪTINA ŽIŪROVŲ REGISTRACIJA: docs.google.com/forms/d/1hF6MWhiDlAUKRaF9f_2SgYd4ovbVK7XXf1rHpclM4mA/viewform?fbclid=IwAR35YlHHNLJo4UvHdRyMi9pJYsRrD3G3UjBRtC-AMz5dfkfBmLbXhW-JnJA&;
~ ~ ~
Slemo taisyklės:
1. būtina skaityti savo tekstą,
2. pasirodymas negali viršyti 3 minučių,
3. negalima vilkėti kostiumų, naudoti garso efektų ar kviestis pagalbininkų.
Svarbiau už taisykles:
išraiškingas skaitymas! Jei nuobodžiavo veidrodis, nuobodžiaus ir publika. Išrėk kūrybą Micui, prajuokink balandžius už lango, išmesk špargalkę pavėjui ir tada lipk ant scenos!
Slemo eiga:
vyksta trys raundai. Poetus(-es) vertina komisija, sudaryta iš atsitiktine tvarka atrinktų žiūrovų. Pasirodymai vertinami dešimtbalėje sistemoje. Pirmajame raunde pasirodo visi(-os), antrajame ir trečiajame – daugiausia balų surinkę dalyviai(-ės).
~ ~ ~
Renginys yra KMN Literatūros edukacijos programos „Trenksmas“
dalis, finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos.

EN
Did you get the sticker? Did you post it on Instagram? Did you wait long? Did you get a cold? Did you bet? Did you argue with friends ? Did you get in conflict with your grandma which candidate is the prettiest???
In poetry slam you won't get a sticker, the election advertisement must fit in three minutes, and the candidates don't have to pretend to be godly.
You can slam about politics, ducks and love. Even heterosexual.
Slemas #36 host - Jovaras.
~ ~ ~
To register and with questions contact asta@kmn.lt
AUDIENCE REGISTRATION IS MANDATORY: docs.google.com/forms/d/1hF6MWhiDlAUKRaF9f_2SgYd4ovbVK7XXf1rHpclM4mA/viewform?fbclid=IwAR35YlHHNLJo4UvHdRyMi9pJYsRrD3G3UjBRtC-AMz5dfkfBmLbXhW-JnJA&;
~ ~ ~
For the cold season, Poetry slam moves to the more spacious hall of Kaunas Culture Center! There, despite the restrictions, all the slam lovers will fit. Thank you to our partners KKC for the hospitality and we meet at Vytauto Ave. 79!
~ ~ ~
Poetry Slam event happens every month in Kaunas Artists House, there are only three rules:
1. poems must be original work of the performer,
2. the performance can't be longer than 3 minutes,
3. poets cannot sing or use musical instruments or props.
The process:
there are three rounds. The poets are judged by a 5 judges randomly selected from the audience. Performances are evaluated in a ten-point system. In the first round, all participants appear, in the second and third - the participants with the highest score.
~ ~ ~
The event is a part of literature education program "Trenksmas" and is financed by Lithuanian Council for Culture.